โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

               1.  ชื่อโครงการ   พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    

 

 

 

 

 

          

แผนงาน               วิชาการ

               สอดคล้องมาตรฐาน  มาตรฐานที่ 5  สถานศึกษามีทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ

การจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

               ตัวบ่งชี้ที่ 5.4   มีสภาพแวดล้อม  พื้นที่สีเขียวและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา

               2.  หลักการและเหตุผล

               หลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  มีความสำคัญต่อประเทศชาติ  และพสกนิกรชาวไทยทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ

ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะ      การพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์

พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี  อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการได้

กำหนดนโยบายขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในทุกระดับเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มาบูรณาการในการจัดการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  ก่อให้เกิดความตระหนักและฝังรากลึกภายในตนเอง  และ

ผู้อื่นอย่างยั่งยืน โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม  ได้ตระหนักในความสำคัญและเห็นคุณค่าของหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ต้องการปลูกฝังให้นักเรียน  เยาวชน  หรือ ประชาชนทั่ว

ไป ได้ทดลองปฏิบัติจริงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จึงได้จัดทำโครงการแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน โดยนักเรียนจะได้ศึกษา

  เรียนรู้  ฝึกปฏิบัติจริงภายในแหล่งเรียนรู้  และสามารถนำประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้  และยังเป็นแหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง  โรงเรียนอื่นๆ เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปด้วย

 

3. วัตถุประสงค์

                      3.1  เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของนักเรียน  เยาวชน  ชุมชน  และฝึกปฏิบัติจริง เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

                       3.2  เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา  เรียนรู้  และฝึกปฏิบัติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                       3.3  เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้หลักการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

                       3.4  ปลูกฝังอาชีพที่สุจริตให้กับนักเรียนและชุมชน

                      

4.  เป้าหมาย

               ด้านปริมาณ

                    4.1  นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม  และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง  ทุกคนได้เรียนรู้   ฝึกปฏิบัติจริง เรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

                    4.2  นักเรียนโรงเรียนอื่นๆ  เยาวชน  ชุมชน  ได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ได้

               ด้านคุณภาพ

               เป็นแหล่งการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติจริง  เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  ตามแนวพระราชดำริ แก่นักเรียน  เยาวชน  ชุมชน  ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

5.  สถานที่ดำเนินการ

               โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม

6.         วิธีดำเนินการ

กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะเวลา

ผู้เกี่ยวข้อง

1.  ประชุมวางแผนเพื่อจัดทำโครงการ

พฤษภาคม  2553

ผอ.สถานศึกษา

นายธีรวัฒน์  โชติรวีรัศมิ์

นายพิพัฒน์  เวชรังษี

นายวรัญญู  อินทร์จันทร์

นายไพฑูรย์  รัตนานุกูล

นายเรวัติ  เกื้อสุวรรณ

นายสามารถ  กองเพชร

นายศรชัย  บรรณศาลา

2.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

พฤษภาคม  2553

ผอ.สถานศึกษา

3.  จัดหาสถานที่จัดทำโครงการ

พฤษภาคม  2553

ผอ.สถานศึกษา

4.  ประชุมวางแผนเพื่อจัดกิจกรรมของโครงการ

พฤษภาคม  2553

ผอ.สถานศึกษา

รอง ผอ.สถานศึกษา

คณะครูทุกท่าน

5.  ดำเนินงานตามแผนโครงการ

มิถุนายน  2553 - มีนาคม 2554

ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเทศบาล

วัดนิโครธาราม

กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะเวลา

ผู้เกี่ยวข้อง

6.  ติดตามการดำเนินงาน

มิถุนายน 2553 - มีนาคม 2554

นายธีรวัฒน์  โชติรวีรัศมิ์

นายพิพัฒน์  เวชรังษี

นายวรัญญู  อินทร์จันทร์

นายไพฑูรย์  รัตนานุกูล

นายสามารถ  กองเพชร

นายศรชัย  บรรณศาลา

7.  ประเมินผลและรายงานผลโครงการ

มีนาคม  2554

นายธีรวัฒน์  โชติรวีรัศมิ์

นายพิพัฒน์  เวชรังสี

นายวรัญญู  อินทร์จันทร์

นายไพฑูรย์  รัตนานุกูล

นายสามารถ  กองเพชร

นายศรชัย  บรรณศาลา

7.  ผู้รับผิดชอบ

               ฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี

8.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ

               เริ่ม                        พฤษภาคม  2553

               สิ้นสุดโครงการ  มีนาคม  2554

9.  งบประมาณ

               งบประมาณทั้งสิ้น             98,000  บาท

               แหล่งงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด  งบประมาณสนับสนุนจากชุมชน

               เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

                     9.1  เตรียมสถานที่ของโครงการ

                              -  เกลี่ยพื้นที่  สิ่งกีดขวางออกโดยรถแมคโคร

                              -  ขุดคู  ยกร่อง  ขุดสระน้ำ  ขุดบ่อปลา  โดยรถขุด

                     9.2  ค่าพันธุ์สัตว์เลี้ยง

                     9.3  ค่าก่อสร้างบ้านและโรงเรือนต่างๆ

                     9.4  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ต่างๆ

10.  การติดตามประเมินผล

               ประเมินผลก่อนดำเนินการและหลังดำเนินการ

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

               11.1  นักเรียนมีความรู้  และประสบการณ์  สามารถปฏิบัติได้  โดยการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

               11.2  สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ ตัวอย่าง แก่เยาวชน  และชุมชนได้

12.  ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

               นักเรียนร้อยละ  100  ของโรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธารามได้ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างน้อยคนละ  1  อย่าง

 

 

Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/vnkacth/domains/vnk.ac.th/public_html/main/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99