กิจกรรมวิชาการ


ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม เข้าร่วมพัฒนาทักษะทางวิชาการ และชมการจัดนิทรรศการ ตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๔ “ชุมทางวิชาการเมืองทุ่งส ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๒๒ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ได้ทั้งความรู้และได้รางวัล

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม

ผลการเข้าร่วมพัฒนาทักษะทางวิชาการ “ชุมทางวิชาการเมืองทุ่งสง

ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔

ที่

กิจกรรม

ระดับชั้น

ตัวแทนนักเรียน

ผลการพัฒนา

คณิตคิดเร็ว

ป.

เด็กชายจิตรภานุ สมุหเสนีโต

เหรียญทองแดง

คณิตคิดเร็ว

ป.

เด็กหญิงเมธินาถ สะชาพล

เข้าร่วม

เล่านิทาน

ป.

เด็กหญิงมนัสชนก  สมหวัง

เหรียญทองแดง

คัดลายมือภาษาไทย

ป.

เด็กหญิงเนตรวารี  ศรีน้อย

เหรียญทอง

ตอบคำถามจากเรื่องภาษาไทย

ป.

เด็กหญิงพนิดา  แท่นแก้ว

เหรียญทองแดง

ตอบคำถามจากเรื่องภาษาไทย

ป.

เด็กหญิงศรัยฉัตร  ช่วยแท่น

เข้าร่วม

ตอบคำถามจากเรื่องภาษาไทย

ป.

เด็กชายชลสิทธิ์  อนันตวงศ์

เข้าร่วม

เขียนตามคำบอกภาษาไทย

ป.๕

เด็กหญิงชลธิชา  หนูรักษ์

เข้าร่วม

อ่านร้อยกรอง

ป.

เด็กหญิงวิชญา  ชูจันทร์

เหรียญทอง

๑๐

เขียนเรียงความ

ป.๔

เด็กหญิงอรทัย  บุญดำ

เหรียญทองแดง

๑๑

ตอบปัญหาสารานุกรม

ป.๔-๖

เด็กชายณัฐชัย  เดชพันธ์

เด็กชายอิทธิพัทธ์ เรืองหนู

เด็กหญิงธารารัตน์  เพชรสุวรรณ

เข้าร่วม

๑๒

สร้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ป.

เด็กหญิงเมษา  ถาวโร

เข้าร่วม

๑๓

ตอบคำถามจากเรื่องภาษาอังกฤษ

ป.๑-๓

เด็กหญิงกชมน  ชูเซ่ง

เด็กหญิงนัทชา  จูดคง

เหรียญเงิน

๑๔

ถาม - ตอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ป.๔-๖

เด็กหญิงกนกพร  ไพบูลย์

เด็กชายกิตติเทพ  เอียดคล้าย

เข้าร่วม

๑๕

พูดแนะนำสถานที่ท่อง

เที่ยวภาษาอังกฤษ

ป.

เด็กหญิงธาริน สายศิลป์

เหรียญทอง

๑๖

เขียนภาพลายไทย

ป.

เด็กหญิงกมลรัตน์ เกล่าแก้ว

เหรียญเงิน

๑๗

สร้างภาพด้วยดินน้ำมัน

ป.๔-๖

เด็กชายอรรถวุฒิ  ปราบปรี

เด็กหญิงกฤติยาณี ทองใหญ่

เหรียญเงิน

๑๘

ร้องเพลงประกอบท่าทาง

อนุบาล

เด็กหญิงโสพิชชา ชุมนพรัตน์

เหรียญทอง

๑๙

เป่าสีตามจินตนาการ

อนุบาล

เด็กชายอัครพงษ์ สีคุ่ย

เหรียญทอง

๒๐

คิดเลขเร็ว

อนุบาล

เด็กชายสราวุฒิ กัลทลิกา

เข้าร่วม

สรุป 

จำนวนกิจกรรมที่เข้าร่วมพัฒนา          ๒๐    กิจกรรม

เหรียญทอง                                            กิจกรรม

เหรียญเงิน                                            กิจกรม

เหรียญทองแดง                                     กิจกรรม

ไม่ได้รับเหรียญ                                      กิจกรรม

เหรียญทองคัดลายมือ ป.๓

เหรียญทองแดงเขียนเรียงความชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

รองผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล

ผอ.สุวัฒน์ แสดงความยินดี

ยินดีด้วยกับเพื่อน

Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/vnkacth/domains/vnk.ac.th/public_html/main/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99